One day @Lahore Fort, Pakistan

ประโยคหนึ่งที่มักจะได้ยินคนปากีพูดถึงละฮอร์ตลอด คือ “If you never visit Lahore, you are not born yet.” (ถ้ายังไม่เคยมาละฮอร์ ถือว่าเสียชาติเกิดมาก … ประมาณนี้) แล้วก็นั่นแหละ ถ้ามาถึงละฮอร์แล้ว แต่ไม่ได้มา Lahore Fort ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงละฮอร์

Read More