Fukuoka Ramen Show 2014 (Travel & event in Fukuoka)

ข้อดีของการเที่ยวด้วยตนเองอย่างหนึ่งคือ เราจะไปไหน ทำอะไรก็ได้ตามใจเราค่ะ แต่ก่อนอื่น เราต้องรู้ก่อนว่า…ช่วงที่เราไปมีงานอะไรบ้าง เพราะบางทีเราเช็คไปก่อน อาจยังไมมีตารางงานขึ้นค่ะ

Read More